آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

بستن حسابهای سود و زیانی (حسابهای موقت)

طبق معادله اساسی حسابداری (دارایی = بدهی + سرمایه) مانده همه حسابها بجز حسابهای دارایی، بدهی، و سرمایه باید در انتهای دوره مالی 0 باشد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: