راهنمای قدم به قدم اتصال حسابداری آنلاین لاندا به سامانه مودیان ادامه مطلب ...
راهنمای ثبت فاکتور اصلاحی و ابطالی در سامانه مودیان با نرم‌افزار لاندا ادامه مطلب ...
لاندا
1401/06/02
(نظر)
دارایی‌ ها و بدهی ها و انواع آن و هر آنچه که باید بدانید

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از دارایی ها و بدهی ها داشته باشیم: همه اموالی که در اختیار و متعلق به یک واحد تجاری است را دارایی می نامند و بدهی ها عبارتند از ادعای طلبکاران واحد تجاری نسبت به دارایی های یک واحد تجاری.

لاندا
1400/04/17
(نظر)
طبقه‌بندی دارایی‌ها در حسابداری

داراییهای ثابت بخش مهمی از منابع هر واحد اقتصادی به حساب می‌آیند؛ در نتیجه آگاهی کامل و نظارت همه جانبه بر اموال و دارایی ثابت شرکت برای مدیران واحدهای مذکور ضروری و حیاتی است.

لاندا
1400/05/05
(نظر)
معاوضه دارایی‌ها در حسابداری

در زمانی که دارایی ثابت توانایی برآوردن نیازهای شرکت را نداشته باشد، یا بنا بر دالیلی؛ از جمله کاهش کیفیت محصوالت تولیدی، شرکت اقدام به برکناری یا فروش آن به اشخاص دیگر میکند، حسابداران باید ضمن بررسی کامل بودن کلیه مستندات مربوط به برکناری یا فروش دارایی ثابت، توانایی ثبت و صدور سند حسابداری را دراین خصوص داشته باشند.