این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود.

هدف

هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:

الف. مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و

ب. افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی.

طبق ین استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را برمبنای تداوم فعالیت تهیه کند.

دامنه کاربرد

این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود.

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ می‌دهد. این رویدادها را می‌توان به دو گروه طبقه‌بندی کرد:

الف. رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه:  رویدادهایی که شواهدی در‌ ‌مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم می‌کند، و

ب. رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه: رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است.

تاریخ تایید صورتهای مالی

 • تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی را به‌طور رسمی و برای آخرین بار به‌منظور انتشار، تأیید می‌کند.
 • تاریخ تأیید صورتهای مالی تلفیقی، تاریخی است که صورتهای مالی یاد شده توسط مدیریت واحد تجاری اصلی به ‌منظور انتشار تأیید می‌شود.

شناخت و اندازه گیری (رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه)

واحد تجاری باید به منظور انعکاس رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه،  مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کند.

نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

 • حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاریخ ترازنامه‌که وجود تعهد فعلی واحد تجاری در تاریخ ترازنامه را تأیید می‌کند.
 • اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر آن باشد که ارزش یک دارایی در تاریخ ترازنامه کاهش یافته‌ یا‌ مبلغ زیان‌کاهش ارزش شناسایی شده قبلی برای آن دارایی نیازمند تعدیل است،
 • مشخص شدن بهای تمام شده داراییهای خریداری شده یا عواید حاصل از فروش داراییها بعد از تاریخ ترازنامه، چنانچه معاملات قبل از تاریخ ترازنامه انجام شده باشد،
 • تعیین مبلغ پرداختهای مربوط به مشارکت در سود یا پاداش بعد از تاریخ ترازنامه،
  درصورتی که واحد تجاری در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی قانونی یا عرفی برای چنین پرداختهایی،  درنتیجه رویدادهای قبل از تاریخ مذکور، داشته باشد،
 • تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره‌‌های قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن،
 • دریافت وجه یا مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعاهای خسارت از شرکتهای بیمه که در تاریخ ترازنامه در مرحله مذاکره بوده است، و
 • کشف موارد تقلب یا اشتباهی که حاکی از نادرست بودن صورتهای مالی است.
 • ورشکستگی یک مشتری که بعد از تاریخ ترازنامه رخ می‌دهد، معمولاً مؤید وجود زیان در‌مورد یک حساب دریافتنی تجاری در تاریخ ترازنامه است و واحد تجاری لازم است مبلغ دفتری حسابهای دریافتنی تجاری را تعدیل کند، و
 • فروش موجودی کالا بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است شواهدی درباره خالص ارزش فروش آنها در تاریخ ترازنامه فراهم کند.

شناخت و اندازه گیری (رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه)

واحد تجاری نباید به ‌منظورانعکاس رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه،  مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی خود را تعدیل کند.

نمونه‌ای از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

 • کاهش ارزش بازار سرمایه‌گذاریها بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی نمونه ای از رویدادهیا غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه است که مستلزم تعدیل صورتهای مالی نمی باشد.
 • موارد عمده ترکیب تجاری بعد از تاریخ ترازنامه یا واگذاری یک‌واحد فرعی،
 • اعلام برنامه‌ای برای توقف عملیات،
 • موارد عمده خرید و واگذاری داراییها یا مصادره داراییها توسط دولت،
 • وارد شدن خسارت به تأسیسات و تجهیزات اصلی تولید براثر آتش‌سوزی بعد از تاریخ ترازنامه،
 • اعلام یا شروع اجرای تجدید ساختار عمده،
 • تغییرات عمده در سرمایه و ترکیب سهامداران واحد تجاری بعد از تاریخ ترازنامه،
 • تغییرات عمده غیرمتعارف در قیمت داراییها یا نرخ ارز بعد از تاریخ ترازنامه،
 • تغییرات در نرخهای مالیاتی یا قوانین مالیاتی وضع شده یا اعلام شده بعد از تاریخ ترازنامه، در صورتی که به دوره‌های مالی گذشته تسری نداشته باشد،
 • ایجاد تعهدات یا بدهیهای احتمالی عمده، برای مثال ازطریق صدور ضمانت‌نامه، و
 • دعوای حقوقی عمده که صرفاً ناشیاز رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه باشد.

افشای رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

در مورد هر گروه با اهمیت از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه باید اطلاعاتی به شرح زیرافشا شود:

 الف . ماهیت رویداد، و

 ب . برآورد اثر مالی رویداد یا ذکر عملی نبودن انجام برآورد.

سود سهام

واحد تجاری نباید سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی را بعنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند.

تداوم فعالیت

چنانچه بعد از تاریخ ترازنامه، انحلال واحد تجاری یا توقف فعالیتهای آن توسط ارکان صلاحیتدار اعلام شود، یا اینکه واحد تجاری عملا ناگزیر به انجام این امر گردد، صورتهای مالی نباید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شود.

افشا

 • تاریخ تایید صورتهای مالی
 • به روز کردن افشا درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه
 • رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه
 • ماهیت رویداد، و
 • براوردی از اثر مالی آن، یا بیان اینکه انجام چنین براوردی امکان پذیر نیست.

نمونه‌هایی از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه که عموماً منجر به افشا می‌شود:

 • موارد عمده ترکیب تجاری یا واگذاری یک واحد فرعی،
 • اعلام برنامه‌ای برای توقف عملیات،
 • موارد عمده خرید داراییهـا و سایر موارد واگذاری داراییها یا مصادره داراییها توسطدولت،
 • وارد شدن خسارت به تأسیسات و تجهیزات اصلی تولید براثر آتش‌سوزی
 • اعلام یا شروع اجرای تجدید ساختار عمده
 • تغییرات عمده در سرمایه و ترکیب سهامداران واحد تجاری
 • تغییرات عمده غیرمتعارف در قیمت داراییها یا نرخ ارز
 • تغییرات در نرخهای مالیاتی یا قوانین مالیاتی در صورتی که به دوره‌های مالی گذشته تسری نداشته باشد،
 • ایجاد تعهدات یا بدهیهای احتمالی عمده،
 • دعوای حقوقی عمده

تاریخ اجرا

الزامات این استاندارد در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1385/1/1 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجرا ست.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری

با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 10 با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (31 مارس 2004) نیز رعایت می‌شود.