هدف این استاندارد، تشخیص واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری و تجویز گزارشگری مالی پاره‌ای اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره‌برداری است و دامنه کاربرد آن، صورتهاى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏‌بردارى می‌باشد.

هدف استاندارد استاندارد حسابداری شماره 24

هدف این استاندارد، تشخیص واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری و تجویز گزارشگری مالی پاره‌ای اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره‌برداری است.

دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره 24

این استاندارد در مورد صورتهاى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بکار مى‏رود.

واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى 

  • یک واحد تجارى است که بخش عمده کوشش‌هاى خود را براى ایجاد یک فعالیت جدید بکار برد و یکى از شرایط زیر در مورد آن صدق کند:

      الف. عملیات اصلى برنامه‏ریزى‏شده، شروع نشده باشد، یا

      ب. عملیات اصلى برنامه‏ریزى‏شده، شروع شده ولى درآمد عملیاتى* قابل توجهى از آن حاصل نشده باشد.

*کمتر از 20 درصد درآمد عملیاتی برنامه‌ریزی شده باشد.

مخارج

مخارج واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى، براساس استانداردهاى حسابدارى که در واحدهاى تجارى در حال بهره‏بردارى استفاده مى‏شود، شناسایى مى‌گردد.

درآمدها

  • درآمد در واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى براساس استانداردهاى حسابدارى که در واحدهاى تجارى در حال بهره‏بردارى استفاده مى‏شود، شناسایى مى‏گردد.
  • درآمدهایى که به طور مشخص بیانگر بازیافت بخشى از مخارج (اعم از دارایى و هزینه) است، از مخارج مربوط کسر مى‏شود.

مثال:

  • سود حاصل از سرمایه‏گذارى موقت تسهیلات مالى دریافتى
  • فروش ضایعات و فروش تولیدات آزمایشى

افشا

واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری باید صورتهای مالی واحدهای تجاری در حالی بهره برداری ارائه کنند.

صورتهاى مالى واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى باید شامل اطلاعات اضافى زیر باشد:

الف. درج عبارت "قبل از مرحله بهره‏بردارى" در کلیه صفحات صورتهاى مالى،

ب . انعکاس مبالغ انباشته جریانهاى ورودى و خروجى نقدى از ابتداى شروع فعالیت واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى در صورت جریان وجوه نقد،

ج . ارائه اطلاعات در مورد نوع، ماهیت و مراحل فعالیتهاى انجام شده (از جمله درصد پیشرفت پروژه)،

د . ارائه جدول زمانبندى اجراى پروژه و دلایل تأخیر در اجرا در صورت وجود،

ه . ارائه جدول مقایسه‏اى عملکرد پروژه با برآوردهاى اولیه (اعم از ریالى و ارزى)، و

و . ارائه اطلاعات مربوط به مبالغ انباشته درآمد و هزینه از ابتداى فعالیت واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى به تفکیک اقلام عمده.

  • در صورتهاى مالى اولین دوره مالى پس از شروع بهره‏بردارى باید افشا شود که واحد تجارى در دوره مالى گذشته، در مرحله قبل از بهره‏بردارى بوده است و چنانچه صورتهاى مالى سال (هاى) گذشته که واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بوده براى اهداف مقایسه‏اى ارائه مى‏شود، افشاى اطلاعات اضافى ضرورت ندارد.

تاریخ اجرا استاندارد حسابداری شماره 24

الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ 1381/01/01 و بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود، لازم‌الاجراست

مطابقت با استانداردهای بینالمللی حسابداری

استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ جداگانه‌ای‌ در رابطه‌ با ” گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌“ وجود ندارد.

منبع: سازمان حسابرسی