در این مقاله، با تمام استاندادرهای حسابداری مصوب و غیرمصوب، آشنا خواهید شد.

استاندارد حسابداری چیست؟

استانداردهای حسابداری از مفاهیم پایه حسابداری هستند و یادگیری آنها برای ورود به حرفه حسابداری ضروری می باشد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حسابداری و مدیران مالی تعداد استانداردهای حسابداری را نمی دانند و با آنها به طور شایسته آشنا نیستند! تا به امروز 42 استاندارد حسابداری تدوین شده است:

عنوان استانداردشرحوضعیت
استاندارد شماره 1نحوه ارائه صورتهای مالیمصوب
استاندارد شماره 2صورت جریان وجوه نقدمصوب
استاندارد شماره 3درآمد عملیاتمصوب
استاندارد شماره 4ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالیمصوب
استاندارد شماره 5رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامهمصوب
استاندارد شماره 6گزارش عملکرد مالیمصوب (کنار گذاشته شده از سال 98)
استاندارد شماره 7استاندارد شماره 7 حذف شده است و با17 داراییهای نامشهود تلفیق شده استحذف شده
استاندارد شماره 8حسابداری موجودی مواد وکالامصوب
استاندارد شماره 9 حسابداری پیمانهای بلند مدتمصوب
استاندارد شماره 10حسابداری کمکهای بلاعوض دولتمصوب
استاندارد شماره 11داراییهای ثابت مشهودمصوب
استاندارد شماره 12افشای اطلاعات اشخاص وابسته       مصوب
استاندارد شماره 13حسابداری مخارج تامین مالی مصوب
استاندارد شماره 14نحوه ارائه  داراییهای جاری وبدهیهای جاری مصوب (کنار گذاشته شده از سال 98)
استاندارد شماره 15سرمایه گذاریهامصوب
استاندارد شماره 16آثار تغییر در نرخ ارزمصوب
استاندارد شماره 17داراییهای نامشهود    مصوب
استاندارد شماره 18صورتهای مالی تلفیقی وحسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی مصوب
استاندارد شماره 18-اصلاحاتتغییرات استاندارد 18:  صورتهای مالی جداگانه مصوب (تجدیدنظر شده 1398)   لازم الاجرا از ابتدای سال 1400
استاندارد شماره 19ترکیبهای تجاریمصوب
استاندارد شماره 20سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته    مصوب
استاندارد شماره 20-اصلاحاتتغییرات استاندارد 20:  سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص مصوب (مصوب  1398) لازم الاجرا از 1400
استاندارد شماره 21حسابداری اجاره ها      مصوب
استاندارد شماره 22گزارشگری مالی میان دوره ایمصوب
استاندارد شماره 23حسابداری مشارکتهای خاص مصوب
استاندارد شماره 24گزارشگری مالی واحدهای تجاری درمرحله قبل از بهره برداری مصوب
استاندارد شماره 25گزارشگری برحسب قسمتهای مختلفمصوب
استاندارد شماره 26فعالیتهای کشاورزی  مصوب
استاندارد شماره 27طرحهای مزایای بازنشستگی مصوب
استاندارد شماره 28 فعالیتهای بیمه عمومیمصوب
استاندارد شماره 29فعالیتهای ساخت املاکمصوب
استاندارد شماره 30سود هرسهم  مصوب
استاندارد شماره 31داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش وعملیات متوقف شده مصوب
استاندارد شماره 32کاهش ارزش داراییها مصوب
استاندارد شماره 33مزایای بازنشستگی کارکنان  مصوب
استاندارد شماره 34رویه های حسابداری،تغییر دربرآوردهای حسابداری واشتباهات مصوب (لازم الاجراء از سال1398)
استاندارد شماره 35مالیات بردرآمد مصوب (لازم الاجراء از سال 1399)
استاندارد شماره 36ابزارهای مالی: ارایهمصوب (لازم الاجراء از سال1398)
استاندارد شماره 37ابزارهای مالی: افشاء مصوب (لازم الاجراء از سال1398)
استاندارد شماره 38ترکیبهای تجاریمصوب (تجدیدنظر شده 1397 لازم الاجراء از سال 1400)
استاندارد شماره 39صورتهای مالی تلفیقی مصوب (تجدیدنظر شده 1397 لازم الاجراء از سال 1400)
استاندارد شماره 40مشارکتهامصوب ( لازم الاجراء از سال 1400)
استاندارد شماره 41افشای منافع در واحدهای تجاری دیگرمصوب  لازم الاجراء از سال 1400
استاندارد شماره 42اندازه‌گیری ارزش منصفانه   بصورت پیش نویس تا 31خرداد 99