به راحتی می‌توانید مرور حساب را با توجه به 4 فاکتوره گروه حساب، حساب کل، حساب معین و حساب تفصیلی بررسی کنید و به تمام سندها و حساب‌ها دسترسی داشته باشید و سند صادر شده برای هریک را مشاهده کنید.

در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا مرور حساب بر حسب :

  • گروه حساب 
  • حساب کل 
  • حساب معین 
  • حساب تفصیلی

قابل فیلتر و بررسی می‌باشد که به راحتی می‌توانید مرور حساب را با توجه به 4 فاکتور بالا بررسی کنید و به تمام سندها و حساب‌ها دسترسی داشته باشید و سند صادر شده برای هریک را مشاهده کنید.