در هر فیلتر می‌توانید فاکتور خرید و یا فروش را مشاهده کنید و اگر پرداختی و یا دریافتی داشتید، همان لحظه آن را ثبت کرده و سند آن را صادر کنید.

در نرم‌افزار لاندا می‌توانیم گزارش خرید و فروش را دو حالت بصری و تفصیلی مشاهده کنیم. به راحتی میتوانیم گزارش را با فیلتر کردن گروه کالا، کالا و مخاطب یا مشتری انجام دهیم. در هر فیلتر می‌توانید فاکتور خرید و یا فروش را مشاهده کنید و اگر پرداختی و یا دریافتی داشتید، همان لحظه آن را ثبت کرده و سند آن را صادر کنید.

در نرم‌افزار لاندا تمام نیازهای یک حسابدار، در دسترس و در اختیارش می‌باشد.