برگشت از فروش و اعطای تخفیفات و... از جمله عواملی هستند که مؤسسات و شرکت‌های بازرگانی در جهت تسهیل و تسریع خدمات بهتر و همچنین حفظ و گسترش حوزه فروش خود در بازار رقابتی به مشتریان ارائه میکنند.

در مواردی ممکن است ترتیب قراردادها بین خریدار و فروشنده طوری باشد که حتی برگشت کالاهای سالم نیز مجاز باشد. اگر خریدار کالاها را به فروشنده برگشت دهد، این مبادله برگشت از فروش نامیده می‌شود.

مستندات برگشت از فروش

کالای برگشتی توسط واحد کنترل کیفیت مورد بررسی قرار میگیرد. در صورتی که عیب کالا مورد تأیید باشد، گزارش کنترل کیفیت (QC) تنظیم و کالای معیوب با کالای سالم جایگزین و برای مشتری ارسال می‌شود و یا ممکن است مبلغ آن به مشتری عودت داده شود. برای کنترل کیفیت کالای فروخته شده و ارائه اطلاعات به مدیریت، بهتر است کلیه فروشهای برگشت داده شده، در حسابی مجزا تحت عنوان برگشت از فروش و تخفیفات نگهداری شود.

نکته: کالای برگشتی قابل اصلاح برای اصلاح ارسال می‌شود، ولی با کالای برگشتی غیر قابل اصلاح به عنوان ضایعاتی برخورد و رسید ضایعات صادر میگردد.

معمولا پس از بررسی و تأیید کالای برگشتی، مجوز برگشت از فروش توسط واحد فروش صادر می‌شود و کالا مجددا وارد انبار می‌شود. انباردار نیز باید نسبت به تهیه رسید برگشت از فروش (رسید انبار) اقدام نماید سپس فاکتور برگشت از فروش توسط واحد فروش که مبنایی برای صدور سند حسابداری میباشد، تنظیم شود.

حساب برگشت از فروش و تخفیفات

مبلغ برگشت از فروش و تخفیفات نابابی فروش در سیستمهای ثبت ادواری و دائمی در بدهکار حسابی به نام "برگشت از فروش و تخفیفات" ثبت میشوند.

حساب کل برگشت از فروش و تخفیفات

نکته: برگشت از فروش و تخفیفات از اقلام کاهنده فروش محسوب و از فروش ناخالص کسر می‌شود تا فروش خالص محاسبه گردد.

صدور سند حسابداری برگشت از فروش کالاهای غیرمشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده در سیستم ادواری:

صدور سند حسابداری برگشت از فروش کالاهای غیرمشمول عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده در سیستم ادواری

صدور سند حسابداری برگشت از فروش کالاهای مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سیستم ادواری:

لازم به ذکر است هنگام برگشت از فروش و تخفیفات، حسابهای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به میزان کالای برگشتی تعدیل (بدهکار) میشوند.

صدور سند حسابداری برگشت از فروش کالاهای مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سیستم ادواری

1. معادل قیمت کالاهای برگشت شده، حساب برگشت از فروش و تخفیفات بدهکار می‌شود.

2. نرخ مالیات بر ارزش افزوده × مبلغ برگشت از فروش و تخفیفات = مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

3. مبلغ حسابهای دریافتنی را میتوان به صورت زیر محاسبه نمود:

محاسبه مبلغ حسابهای دریافتنی

صدور سند حسابداری برگشت از فروش کالاهای غیر مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سیستم دائمی:

 صدور سند حسابداری برگشت از فروش کالاهای غیر مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سیستم دائمی

صدور سند حسابداری برگشت از فروش کالاهای مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سیستم دائمی:

 صدور سند حسابداری برگشت از فروش کالاهای مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سیستم دائمی

نحوه ثبت و قیمت‌گذاری برگشت از فروش در کارت حساب کالا

کالاهای برگشتی توسط خریدار در ستون صادره (فروش) کارت حساب کالا بهصورت منفی درج میشوند. این کالاها با همان نرخی که از انبار صادر شده، دوباره به حساب موجودیها برگشت داده می‌شود. در صورتی که در زمان صدور، کالا با چند نرخ صادر شده باشد، در زمان برگشت بر اساس آخرین نرخهای روز صدور از انبار (صرف‌نظر از روش)، قیمت‌گذاری می‌شود. برگشت از فروش باعث افزایش تعداد و بهای تمام‌شده موجودیها و کاهش بهای تمام‌شده کالای فروش رفته می‌شود.

مقاله مرتبط: کاردکس کالا (کارت حساب کالا) چیست؟

مثالی از برگشت فروش کالا و ثبت آن در کاردکس کالا به روش FIFO

در تاریخ 1395/10/07 شرکت بازرگانی هرمزگان، 8 دستگاه جارو برقی را به قیمت هر دستگاه 2,950,000 ریال به صورت نسیه به فروشگاه چابهار میفروشد. بهای تمام‌شده این 8 دستگاه جاروبرقی مطابق کارت حساب کالا از نرخ‌های متفاوتی تشکیل شده است. در تاریخ 07/13 مشتری 3 عدد جاروبرقی را به دلیل نقص فنی به شرکت هرمزگان برگشت داده است. همانطور که گفته شد، بهای تمام‌شده این 3 عدد جاروبرقی برگشتی مطابق آخرین نرخ‌های صادره محاسبه میشود:

ثبت برگشت از فروش در کاردکس کالا

ثبت سند حسابداری کالاهای برگشت خورده در سیستم ثبت دائمی

در سیستم ثبت دائمی، علاوه بر ثبت حساب برگشت از فروش و تخفیفات، معادل قیمت فروش کالای برگشتی، باید معادل بهای تمام‌شده این کالاها، موجودی کالا بدهکار و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته بستانکار شود. سند حسابداری جاروبرقی‌های برگشت داده شده به صورت زیر است:

ثبت سند حسابداری کالاهای برگشت خورده در سیستم دائمی