استفاده از ارقام مالی برای به دست آوردن اطلاعات قابل توجه در مورد یک شرکت، با توجه به نسبت‌های مالی تعیین می‌شود که نشان از اهمیت بالای نسبت‌های مالی دارد.

نسبت‌های مالی چیست؟

نسبت‌های مالی (Financial Ratios) با استفاده از مقادیر عددی گرفته شده از صورت‌های مالی، برای به دست آوردن اطلاعات معنی‌دار در مورد یک شرکت ایجاد می‌شوند. اعداد موجود در صورت‌های مالی یک شرکت (مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی) برای انجام تجزیه و تحلیل کمی ‌و ارزیابی نقدینگی، اهرم، رشد، حاشیه، سودآوری، نرخ بازده، ارزش‌گذاری و موارد دیگر شرکت استفاده می‌شود.

دسته‌بندی |نسبت‌های مالی|

نسبت‌های مالی به دسته‌های زیر دسته‌بندی می‌شوند:

 • نسبت‌های نقدینگی
 • نسبت‌های اهرمی
 • نسبت‌های کارایی
 • نسبت‌های سودآوری
 • نسبت‌های ارزش بازار

کاربردها و کاربران تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، دو هدف اصلی را دنبال می‌کند:

 1. عملکرد شرکت را پیگیری کنید

تعیین نسبت‌های مالی فردی در هر دوره و ردیابی تغییر در ارزش‌های آنها در طول زمان، برای شناسایی روندهایی که ممکن است در یک شرکت در حال توسعه باشد، انجام می‌شود. به عنوان مثال، افزایش نسبت بدهی به دارایی ممکن است نشان دهنده این باشد که یک شرکت، بدهی بیش از حد دارد و ممکن است در نهایت با ریسک نکول مواجه شود.

 1. در مورد عملکرد شرکت قضاوت مقایسه ای انجام دهید

مقایسه نسبت‌های مالی با نسبت‌های مالی رقبای اصلی، برای شناسایی عملکرد بهتر یا بدتر یک شرکت از میانگین صنعت انجام می‌شود. برای مثال، مقایسه بازده دارایی‌ها بین شرکت‌ها به تحلیلگر یا سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا مشخص کند کدام شرکت بیشترین استفاده را از دارایی‌های خود دارد.

چه کسانی از نسبت‌های مالی استفاده می‌کنند؟

استفاده‌کنندگان نسبت‌های مالی، شامل افراد خارجی و داخلی شرکت هستند:

افراد بیرون سازمان (خارجی): تحلیلگران مالی، سرمایه‌گذاران خرد، اعتباردهندگان، رقبا، مقامات مالیاتی، مقامات نظارتی و ناظران صنعت.

افراد درون سازمان (داخلی): تیم مدیریت، کارمندان و مالکان.

نسبت‌های نقدینگی

نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های مالی هستند که توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کنند. نسبت‌های رایج نقدینگی شامل نسبت جاری، نسبت وجه نقد، ونسبت جریان نقد عملیاتی است که به ترتیب، با آنها آشنا خواهیم شد.

 • نسبت جاری

توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت با دارایی‌های جاری را اندازه‌گیری می‌کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت جاری = دارایی‌های جاری / بدهی‌های جاری

 • نسبت وجه نقد

توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت با وجه نقد و معادل‌های نقدی را اندازه‌گیری می‌کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت نقدی = وجه نقد و معادل‌های نقدی / بدهی‌های جاری

 • نسبت جریان نقد عملیاتی

اندازه‌گیری تعداد دفعاتی است که یک شرکت می‌تواند بدهی‌های جاری را با وجه نقد تولید شده در یک دوره معین پرداخت کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت جریان نقدی عملیاتی = جریان نقدی عملیاتی / بدهی‌های جاری

نسبت‌های مالی اهرمی

نسبت‌های اهرمی، میزان سرمایه ای که از بدهی به دست می‌آید را اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، نسبت‌های مالی اهرمی ‌برای ارزیابی سطح بدهی یک شرکت استفاده می‌شود. نسبت‌های اهرمی ‌رایج، شامل موارد زیر است:

 • نسبت بدهی

نسبت بدهی، مقدار نسبی دارایی‌های یک شرکت را که از بدهی تامین می‌شود را اندازه‌گیری می‌کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت بدهی = کل بدهی‌ها / کل دارایی‌ها

 • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

وزن کل بدهی و بدهی‌های مالی در برابر حقوق صاحبان سهام را محاسبه می‌کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = کل بدهی‌ها / حقوق صاحبان سهام

 • نسبت پوشش بهره

نشان می‌دهد که یک شرکت به چه راحتی می‌تواند هزینه‌های بهره خود را پرداخت کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت پوشش بهره = درآمد عملیاتی / هزینه‌های بهره

 • نسبت پوشش خدمات بدهی

نشان می‌دهد که چگونه یک شرکت می‌تواند تعهدات بدهی خود را به راحتی بپردازد که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت پوشش خدمات بدهی = درآمد عملیاتی / کل خدمات بدهی

نسبت‌های کارایی

نسبت‌های بهره‌وری (کارایی) که به عنوان نسبت‌های مالی فعالیت نیز شناخته می‌شوند، برای اندازه‌گیری میزان استفاده یک شرکت از دارایی‌ها و منابع خود استفاده می‌شوند. نسبت‌های کارایی رایج عبارتند از:

 • نسبت گردش دارایی

توانایی یک شرکت برای تولید فروش از دارایی‌ها را اندازه‌گیری می‌کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت گردش دارایی = فروش خالص / میانگین کل دارایی‌ها

 • نسبت گردش موجودی

نشان می‌دهد که موجودی یک شرکت چند بار در یک دوره معین فروخته و جایگزین شده است که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت گردش موجودی = بهای تمام شده کالای فروخته شده / میانگین موجودی

 • نسبت گردش حساب‌های دریافتنی (مطالبات)

نشان می‌دهد که یک شرکت چند بار می‌تواند مطالبات دریافتنی را در یک دوره معین به وجه نقد تبدیل کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت گردش مطالبات = فروش اعتبار خالص / میانگین حسابهای دریافتنی

 • نسبت فروش روز به نسبت موجودی

میانگین تعداد روزهایی را که یک شرکت قبل از فروش موجودی به مشتریان نگه می‌دارد، اندازه‌گیری می‌کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

فروش روز به نسبت موجودی = 365 روز / نسبت گردش موجودی

نسبت‌های سودآوری

نسبت‌های سودآوری، توانایی شرکت برای ایجاد درآمد نسبت به درآمد، دارایی‌های ترازنامه، هزینه‌های عملیاتی و حقوق صاحبان سهام را اندازه‌گیری می‌کنند. نسبت‌های مالی سودآوری رایج شامل موارد زیر است:

 • نسبت حاشیه ناخالص

سود ناخالص یک شرکت را با فروش خالص آن مقایسه می‌کند تا نشان دهد که یک شرکت پس از پرداخت بهای تمام شده کالای فروخته شده چقدر سود می‌کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت حاشیه ناخالص = سود ناخالص / فروش خالص

 • نسبت حاشیه عملیاتی

درآمد عملیاتی یک شرکت را با فروش خالص آن مقایسه می‌کند تا کارایی عملیاتی را تعیین کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت حاشیه عملیاتی = درآمد عملیاتی / فروش خالص

 • نسبت بازده دارایی

نشان می‌دهد که یک شرکت چقدر از دارایی‌های خود برای تولید سود استفاده می‌کند که از طریق فرمول زیر بدست می‌آید:

نسبت بازده دارایی = درآمد خالص / کل دارایی‌ها

نسبت‌های مالی در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

در نرم‌افزار حسابداری ابری لاندا، شما می‌توانید نسبت‌های مالی اعم از نسبت جاری، دوره وصول مطالبات، حاشیه سود و نسبت بدهی را دریافت کنید:

نسبت‌های مالی در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا