صورت ســود و زیان یکی از صورت های مالی مهم اســت که نتیجۀ فعالیت های مالی یک واحد اقتصادی را در طی یک دورۀ مالی نشان میدهد. به عبارت دیگر، صورت سود و زیان بیانگر نتایج عملیات مؤسسه طی یک دوره مالی میباشد. برای اندازه گیری نتایج عملیات یک مؤسسه باید درآمدها و هزینه های یک دوره مالی با هم مقابله شوند. به گزارشی که مقابلۀ درآمدها و هزینه های یک دوره مالی در آن صورت میگیرد صورت سود و زیان گفته میشود. صورت سود و زیان از روی تراز آزمایشی اصلاح شده تهیه میشود. در صورت سود و زیان، ابتدا درآمدها نوشته میشود و سپس هزینه ها از آنها کسر می گردد. با کسر هزینه ها از درآمدها، سود (زیان) مؤسسه بهدست می آید. نحوۀ تهیۀ صورت سود و زیان را با ارائه یک مثال توضیح میدهیم. 
مثال 1: تراز آزمایشی مؤسسه خدماتی بهار در پایان سال  1388 بشرح زیر در دست است:

در بالای صورت ســود و زیان به ترتیب نام مؤسســه، عنوان صورت مالی، یعنی «صورت سود و زیان» و در نهایت دورۀ مالی مربوط به صورت سود و زیان نوشته میشود. در متن صورت سود و زیان نیز، ابتدا درآمدها و بعد هزینه ها نوشته میشوند. نهایتاًً در پایان صورت ســود و زیان ســود مؤسســه، که مابه التفاوت درآمدها و هزینه هاســت، درج میگردد. گفتنی است در استانداردهای حسابداری، ارائۀ طبقه بندی مفصلی از صورت سود و زیان ارائه می نماید که جهت رعایت اختصار از توضیح آن در اینجا خودداری میشود.

به طورکلی، در صورت سود و زیان، درآمدها و هزینه ها درج میگردد و با کسر هزینه ها از درآمدها، سود (زیان) مؤسسه محاســبه و گزارش میشــود. لذا صورت ســود و زیان، نتایج عملیات مؤسســه را طی یک دوره مالی نشــان میدهد. بنابراین، صورت سود و زیان به مثابۀ فیلمی است که از عملیات مالی مؤسسه طی دوره مالی ضبط شده باشد. به همین جهت است که در بالای صورت سود و زیان نوشته میشود: «برای دوره مالی منتهی به 13xx/12/29

زمانی که جمع هزینه های مؤسســه از جمع درآمدهای آن بیشــتر باشد، نتیجۀ عملیات مؤسسه به زیان منجر میشود. در این حالت، به جای درج «سود خالص» در صورت سود و زیان، باید از عبارت «زیان خالص» استفاده شود. برای تشریح این موضوع به مثال زیر توجه نمائید:

مثال 2: اطلاعات زیر از دفاتر مؤسسه رهیاب در پایان سال 1386 به دست آمده است:

درآمد ارائۀ خدمات 588.000 ریال
هزینۀ حقوق و مزایای کارکنان 380.000 ریال
هزینۀ آب و برق و تلفن 110.000 ریال
هزینۀ اجاره ساختمان 120.000 ریال
هزینۀ اجاره ساختمان 80.000 ریال

مطلوب است تهیه صورت سود و زیان مؤسسۀ رهیاب برای سال مالی 1386:

لازم به توضیح اســت که صورت ســود و زیان ارائه شــده در این فصل، یک شــکل از صورت ســود و زیان بسیار ساده و بقهبندی نشده میباشد که در مؤسسات خدماتی تهیه میشود.

صورت سود و زیان نتیجۀ فعالیت های مالی یک واحد اقتصادی را در طی یک دورۀ مالی نشان میدهد.

بدیهی است اگر جمع درآمد بیشتر از جمع هزینه ها باشد، سود و اگر جمع هزینه ها بیشتر از جمع درآمدها باشد، زیان داریم.