پس از این که رویدادهای مالی در ســند حســابداری به ثبت رسیدند، باید در دفتر روزنامه ثبت شوند. در حقیقت زمانی که ســند حســابداری برای رویداد مالی تنظیم و به امضای مقام ذی صلاح رســید، مجوز ثبت آن در دفاتر شرکت داده شده است.

دفاتر حسابداری را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:

1ـ دفاتر رسمی یا قانونی: دفاتری هستند که از نظر قوانین و مقررات تهیه آنها اجباری است. دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل میباشد.

2ـ دفاتر غیررســمی یا کمکی: دفاتری هســتند که تهیه آن اجباری نیســت اما به منظور ایجاد ســهولت و دقت در نگهداری حسابها تهیه میشوند، مانند دفتر معین

در مادۀ 6 قانون تجارت، علاوه بر دفتر روزنامه و دفتر کل، از دفتر دارایی و دفتر کپیه نیز اسم برده شده است که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمیگیرند.

  • به موجب مادۀ 9 قانون تجارت، دفتر دارائی دفتری اســت که تاجر هر ســال باید صورت جامعی از دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشتۀ خود را در آن ثبت نماید.
  • به موجب مادۀ 10قانون تجارت، دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادرۀ خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید