نتیجه و خلاصۀ تمام عملیات حسابداری در پایان هر دوره مالی درقالب صورت‌های مالی اساسی ارائه میشود.

ثبت رویدادهای مالی

در طی ســال مالی، کلیۀ رویدادهای مالی ابتدا در ســند حســابداری و دفتر روزنامه ثبت و سپس به دفتر کل منتقل میشوند. از آنجا که اطلاعات ثبت شده در دفاتر بسیار طولانی و مفصل است، بهره‌گیری از آنها برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مشکل و بسیار وقتگیر است.

لذا برای این که اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان میسر گردد، کلیۀ اطلاعات مندرج در دفاتر، در قالب گزارش های نهایــی، کــه اصطلاحاً به آنها «صورتهای مالی» میگویند، خلاصه و طبقه بندی می شــوند. طرح کلی این صورت های مالی به گونه ای اســت که افرادی که آشــنایی کلی با دانش حسابداری دارند بتوانند از روی آنها وضعیت مالی و نتایج عملکرد مؤسسه را ارزیابی نمایند. علیهذا در ادامه این فصل، انواع صورت های مالی معرفی میشود و نحوۀ تنظیم آنها تبیین میگردد

صورتهای مالی

صورت های مالی مهمترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری است و تهیۀ آن یکی از اصلی ترین وظایف حسابداران به شمار میرود. نتیجه و خلاصۀ تمام عملیات حسابداری در پایان هر دوره مالی در قالب صورت های مالی اساسی ارائه میشود. صورت های مالی اساسی عبارت اند از:
 1ـ صورت سود و زیان
 2ـ صورت تغییرات سرمایه (که فقط در مؤسسات و شرکتهای غیر سهامی تهیه میشود)
 3ـ صورت وضعیت مالی یا ترازنامه
 4ـ صورت گردش وجوه نقد

نتیجه وخلاصۀ تمام عملیات حسابداری در پایان هر دوره مالی درقالب صورتهای مالی اساسی ارائه میشود.

ارقام مندرج در صورتهای مالی از روی مانده حســابهای دفتر کل نوشــته میشود. بدیهی است برای سهولت در کار، ابتدا ماندۀ تمام حسابهای دفتر کل در تراز آزمایشی نوشته میشود و سپس از روی تراز آزمایشی، صورتهای مالی به آسانی تهیه میشود.

ترازآزمایشی در حسابداری

برای آشنایی با تراز آزمایشی دو ستونه و چهار ستونه، مقاله زیر را بخوانید:

تراز آزمایشی دو ستونه و چهار ستونه در حسابداری

ترازنامه و اقلام آن

برای آشنایی با ترازنامه و اقلام آن، کافیست مقاله زیر را دنبال کنید:

ترازنامه در حسابداری

صورت سود و زیان در حسابداری

همچنین می‌توانید با خواندن مقاله زیر، با صورت سود و زیان آشنا شوید:

صورت سود و زیان