پس از معرفی اجمالی استاندارد حسابداری به اهداف ایجاد این استانداردها می‌پردازیم.

هدف استانداردهای حسابداری

1. افشای روش ها و خط مشی های حسابداری مورد استفاده حسابدار جهت اطلاع دیگران

2. ارائه فرم یکنواخت و یک شکل برای صورت های مالی

3. افشای موارد خاص در رابطه با تامین ملزومات ، برای استفاده کننده از اطلاعات جهت اعمال داوری یا نظریه فردی

4. ارائه تصمیمات رسمی یا غیررسمی مربوط به ارزش گذاری مجاز دارایی ها و تعیین رقم درآمد .

استانداردهای حسابداری باعث می شود که صورت های مالی معتبر باشند و تصمیمات اقتصادی بیشتری را براساس اطلاعات دقیق و سازگار ارائه دهند.

استاندارد حسابداری شامل چه بخش‌هایی می‌باشد؟

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. استانداردها به عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می گیرند، اما در عمل به طور دائم در تغییرند. استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به شرح زیرند:

1. شرح مسئله

2. بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله

3. ارائه راه حل مطلوب

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده‌است. استانداردهای حسابداری در مورد صورت‌های مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می‌کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد. واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آن‌ها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی‌که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری، واحد فرعی یک واحد سرمایه‌گذار ایرانی باشد، تهیه صورت‌های مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی ضروری است.

مبنای تدوین استانداردهای حسابداری در ایران

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (یکی از سه کمیته استانداردگذاری سازمان حسابرسی است که وظیفه وضع‌کردن استانداردهای حسابداری ملی در ایران را بر عهده دارد). با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ، تهیه شده است.

دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری

صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورت‌های مالی نامیده می‌شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان تهیه می‌شود.

خلاصه استانداردهای حسابداری

برای آشنایی با استانداردهای حسابداری که توسط گروه لاندا به صورت خلاصه گرد‌آوری شده است، مطلب زیر را دنبال کنید:

استانداردهای حسابداری