استاندارد حسابداری شماره 3
لاندا
2020/08/04
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 3

استاندارد حسابداری شماره 2: درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری شماره 2
لاندا
2020/08/02
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 2

استاندارد حسابداری شماره 2: صورت جریان وجوه نقد (تجدید نظر شده 1397)

استاندارد حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی
لاندا
2020/07/28
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی

هدف این استاندارد تهیه مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحد های تجاری می باشد.

هدف استانداردهای حسابداری چیست و از چه بخشهایی تشکیل شده است
لاندا
2020/07/19
0 (نظر)
هدف استانداردهای حسابداری چیست و از چه بخشهایی تشکیل شده است

پس از معرفی اجمالی استاندارد حسابداری به اهداف ایجاد این استانداردها می‌پردازیم

استاندارد حسابداری چیست؟
لاندا
2020/07/13
0 (نظر)
استاندارد حسابداری چیست؟

استاندارد چیست؟ استاندارد حسابداری در ایران و جهان و اهمیت استاندارد حسابداری