برداشت به معنای آن است که صاحب یک مؤسسه برای مصارف شخصی پول یا مال دیگری را از دارایی های مؤسسۀ متعلق به خود بردارد یا مخارج شــخصی خود را از محل وجوه نقد مؤسســه پرداخت کند.

برداشت به چه معناست؟

برداشت به معنای آن است که صاحب یک مؤسسه برای مصارف شخصی پول یا مال دیگری را از داراییهای مؤسسە متعلق به خود بردارد یا مخارج شــخصی خود را از محل وجوه نقد مؤسســه پرداخت کند. از آنجا که وجه برداشت شده ممکن اســت به مؤسسه برگشــت داده شود، برداشت مالک بطور مســتقیم به حساب سرمایه بدهکار نمی‌شــود، بلکه در حسابی به نام "برداشت" ثبت می‌شود. قواعد بدهکار و بستانکار کردن برداشت عکس حساب سرمایه و به صورت زیر است:

مثالی از برداشت سرمایه در حسابداری

آقای پیمان در 26 اسفند ماه 1386 مبلغ 42.000 ریال وجه نقد برای مصارف شخصی از صندوق مؤسسە پیمان برداشت نمود. نحوە ثبت این رویداد در دفتر روزنامە مؤسسە پیمان به صورت زیر است:

آیا حساب برداشت جزو اقلام ترازنامه‌ای است؟

برای آگاهی از این موضوع، کافیست اقلام ترازنامه را بشناسید. بنابراین مقاله زیر را دنبال کنید:

ترازنامه در حسابداری