حسابها به ترتیبی که در صورتهای مالی انعکاس می‌یابند شــماره گذاری می‌شوند. یعنی ابتدا دارایی‌ها، ســپس بدهی‌ها و سرمایه و در نهایت درآمدها و هزینه‌ها آورده می‌شوند.

کد حساب در حسابداری به چه معناست؟

در هر مؤسسه فهرستی از حسابهای دفتر کل تهیه می‌شود. فهرست حسابها برای تسهیل طبقه‌بندی و ثبت رویدادها معمولا برای هر حساب یک صورت کاملی از عناوین حسابهایی است که مؤسسه در نظر دارد آنها را مورد استفاده قرار دهد. معمولا شماره مشخص در نظر گرفته می‌شود که به آن کد حساب نیز می‌گویند. حسابها به ترتیبی که در صورت های مالی انعکاس می‌یابند شــماره‌گذاری می‌شوند. یعنی ابتدا دارایی‌ها، ســپس بدهی‌ها و سرمایه و در نهایت درآمدها و هزینه‌ها آورده می‌شوند.

نمونه‌ای از فهرست حساب‌ها

یک نمونه ساده از فهرست حسابها به صورت جدول زیر می‌باشد:

کدگذاری (کدینگ) حســابها

حسابها، به شــکل منظم و سیستماتیک و به نحوی انجام می‌شود که شماره حســابها بیانگر طبقات و ارتباط بین حسابها باشد. برای مثال همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، اولین رقم سمت چپ کد برای دارایی‌های جاری 1 و برای دارایی‌های غیرجاری 2 می‌باشد.

دو رقم ســمت چپ هر کد مربوط به حســاب کل است و برای حسابهای معین نیز بسته به نیاز ممکن است دو رقم در نظر گرفته شــود. برای مثال، در جدول فوق کد 11 بیانگر وجوه نقد اســت. این وجوه نقد نیز ممکن است خود شامل چهار حساب معین به صورت زیر باشد:

انواع دفاتر رسمی و غیررسمی در حسابداری

برای آشنایی با انواع دفاتر در حسابداری، مقاله زیر را دنبال کنید:

انواع دفاتر مورد استفاده در حسابداری - دفاتر قانونی و دفاتر غیر رسمی