حسابداری دارای چندین رشته تخصصی است، که تمام آنها را میتوان در قالب سه رشتۀ کلی زیر تقسیم بندی نمود: حسابداری مالی - حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) - حسابداری مدیریت

حسابداری دارای چندین رشته تخصصی است، که تمام آنها را میتوان در قالب سه رشتۀ کلی زیر تقسیم بندی نمود:

حسابداری مالی

حسابداری مالی عمدتاً به ثبت رویدادها و تنظیم گزارشهای برون سازمانی مرتبط میشود.

حسابداری بهای تمام شده (صنعتی)

حسابداری بهای تمام شده با اندازه گیری بهای تمام شده کالاها و خدمات سر و کار دارد. در ایران به این رشته از حسابداری، «حسابداری صنعتی» نیز میگویند.

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت به تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری مربوط میشود.

علاوه بر موارد فوق، حسابداری دولتی و حسابرسی را نیز میتوان از رشته های تخصصی حسابداری نام برد.

حسابداری دولتی با عملیات حسابداری در مؤسسات دولتی و غیرانتفاعی سر و کار دارد.

حسابرسی نیز به بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش های به دست آمده از سیستم های حسابداری مربوط میشود.