تابع SLN استهلاک یک دارایی را به صورت خط مستقیم برای یک دوره محاسبه می‌کند. در مدل‌سازی مالی‌، عملکرد SLN در محاسبه استهلاک مستقیم دارایی ثابت، هنگام ساخت بودجه کمک می‌کند.

تابع SLN یا خط مستقیم چیست؟

تابع SLN استهلاک یک دارایی را به صورت خط مستقیم برای یک دوره محاسبه می‌کند. در مدل‌سازی مالی‌، عملکرد SLN در محاسبه استهلاک مستقیم دارایی ثابت، هنگام ساخت بودجه کمک می‌کند.

فرمول SLN به مانند زیر است:

=SLN(cost, salvage, life)

تابع SLN از آرگومان‌های زیر استفاده می‌کند:

  1. هزینه (مورد نیاز) - این هزینه اولیه دارایی است.
  2. ارزش اسقاط (مورد نیاز) - مقدار پایان استهلاک.
  3. عمر مفید (مورد نیاز) - این تعداد دوره هایی است که دارایی استهلاک می‌شود (که بعضاً به آن طول عمر دارایی می‌گویند).

نکته: استهلاک به روش خط مستقیم، ساده‌ترین روش برای محاسبه استهلاک یک دارایی ثابت است.

فرمول مورد استفاده در محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم:

آموزش sln

  • منظور از هزینه یا cost، بهای اولیه دارایی است که خرج شده است.
  • منظور از ارزش اسقاط یا salvage، مبالغی است که برآورد می‌شود در زمان فروش یا تعویض یک دارایی و یا انصراف از کار آن دارایی عاید شود.

چگونه می‌توان از تابع استهلاک SLN در اکسل استفاده کرد؟

برای درک کاربردهای SLN‌، مثالی را در نظر می‌گیریم:

فرض کنید داده‌های زیر به ما داده شده و ما باید استهلاک را با استفاده از روش خط مستقیم محاسبه کنیم:

  • هزینه دارایی: 45000 دلار
  • ارزش اسقاط (در صورت وجود): 7،500 دلار
  • عمر مفید (در سالها): 10

برای محاسبه استهلاک خط مستقیم‌، از فرمول زیر استفاده خواهیم کرد:

آموزش sln

نتیجه را در زیر مشاهده خواهیم کرد:

آموزش sln

3750 دلار استهلاکی است که سالانه برای دارایی داده شده کسر می‌شود.

اگر دارایی در اواسط سال پس از شروع سال مالی خریداری شود‌، استهلاک به صورت پیش‌بینی شده محاسبه می‌شود.

چند نکته در مورد عملکرد استهلاک SLN

اگر با ارور #DIV/0! مواجه شدید، به معنای این است که عمر مفید داده شده برابر با صفر است.

اگر با ارور #VALUE! مواجه شدید، به معنای غیر عددی بودن یک یا چند از درخواست‌های مورد نظر می‌‌باشد.

مثال از تابع SLN

میزان استهلاک یک تجهیز با قیمت خرید 20 میلیون تومان و طول عمر 5 ساله در سال سوم به روش خط مستقیم چقدر است؟ (با فرض آنکه ارزش اسقاطی تجهیز در انتهای طول عمر برابر با 1 میلیون تومان باشد)

آموزش sln