تصمیم‌گیری صحیح و به موقع، رمز موفقیت مؤسســات اســت. حسابداری، به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، نه تنها در حصول این موارد نقش اصلی و اساســی را ایفا می‌کند، بلکه با شفافیت بخشیدن به فضای اقتصادی و مالی هر کشــور (و کل جهان) عاملی تعیین‌کننده در موفقیت سیاســت‌هایی است که به منظور ایجاد عدالت اجتماعی، وضع و اجرا می‌شوند.

تعریف حسابداری

از حســابداری تعاریف مختلفی ارائه شــده است. در گذشته عموماً حسابداری را فن شناسایی، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارشــگری رویدادهای مالی میدانســتند. تعاریف جدید، حســابداری را یک سیســتم اطلاعاتی میداننــد. از این دیدگاه حسابداری را میتوان چنین تعریف نمود:

«حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسائی، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی، اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار میدهد»

از این دیدگاه مطابق شکل زیر حسابداری یک سیستم اطلاعاتی، کلیۀ اجزای ضروری یک سیستم را دارد.

سیستم اطلاعاتی حسابداری

ورودی (Input) سیســتم اطلاعاتی حســابداری، رویدادهای مالی اســت که با انجام عملیات حســابداری بر روی آنها (پردازش یا Process) گزارشهای مالی مورد نیاز به عنوان خروجی (Output) سیستم تهیه می شود و در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد.

گزارشهای مالی: محصول نهایی سیســتم اطلاعاتی حســابداری، گزارشهای مالی میباشــد. در مفهوم عام هرگونه گزارشــی که از سیستم اطلاعاتی حسابداری استخراج شــود، گزارش مالی نامیده میشود. مهمترین قسمت گزارشهای مالی صورتهای مالی میباشــند که در پایان هر ســال مالی تهیه میشود.

اصول و مفاهیم اولیه حسابداری

دانش حسابداری بر اصول و مفروضاتی مبتنی ست که همواره باید مورد توجه حسابداران قرارگیرد. از ابتدای شکل‌گیری حسابداری به شکل نوین، یک سری مفاهیم بنیانی برای حسابداری در نظر گرفته‌اند که آنها را در قالب مفروضات، اصول و میثاق ها یا اصول محدود کننده تبیین میکنند.

به مفروضات، اصول و میثاق هایی که قواعد انجام عملیات حسابداری را تعیین می نمایند و همواره باید مورد توجه حسابداران قرار گیرند، مفاهیم اساسی حسابداری میگویند

مفروضات و مفاهیم اساسی حسابداری

حسابداری مانند سایر دانش‌های بشری، مفاهیم، مفروضات و اصول مشخصی دارد. این مفاهیم، مفروضات و اصول تحت عنوان مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی شناخته میشوند. برای آشنایی بیشتر با مفروضات حسابداری‌، می‌توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

مفروضات و مفاهیم اساسی حسابداری