تهیه صورتهای مالی
لاندا
2020/09/08
0 (نظر)
تهیه صورتهای مالی

نتیجه وخلاصۀ تمام عملیات حسابداری در پایان هر دوره مالی درقالب صورت های مالی اساسی ارائه میشود.

صورت سود و زیان
لاندا
2020/09/08
0 (نظر)
صورت سود و زیان

صورت ســود و زیان یکی از صورت های مالی مهم اســت که نتیجۀ فعالیت های مالی یک واحد اقتصادی را در طی یک دورۀ مالی نشان میدهد. به عبارت دیگر، صورت سود و زیان بیانگر نتایج عملیات مؤسسه طی یک دوره مالی میباشد.

استاندارد حسابداری شماره 6: گزارش عملکرد مالی
لاندا
2020/08/30
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 6: گزارش عملکرد مالی

ملزم‌ کردن‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ انعکاس‌ مشخص‌ و بارز برخی‌ عناصر عملکرد مالی‌ است‌ تا به‌ درک‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ از عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ یک‌ دوره‌ کمک‌ کند و مبنایی‌ جهت‌ ارزیابی‌ عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ برای‌ آنها فراهم‌ آورد.

استاندارد حسابداری شماره 5: حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
لاندا
2020/08/27
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 5: حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود.

استاندارد حسابداری شماره 4: حسابداری ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی
لاندا
2020/08/26
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 4: حسابداری ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

این استاندارد باید توسط کلیه واحدهای تجاری برای حسابداری ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی، به استثنای موارد زیر، بکار رود: الف. قراردادهایی که به موجب آن هیچ یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده‌اند یا هر دو طرف طبق قرارداد بخشی از تعهداتشان را متناسبا انجام داده اند، مگر در مواردی که قرارداد زیانبار باشد، و ب. آنچه که مشمول سایر استانداردهای حسابداری است.

برداشت صاحب سرمایه
لاندا
2020/08/08
0 (نظر)
برداشت صاحب سرمایه

برداشت به معنای آن است که صاحب یک مؤسسه برای مصارف شخصی پول یا مال دیگری را از دارایی های مؤسسۀ متعلق به خود بردارد یا مخارج شــخصی خود را از محل وجوه نقد مؤسســه پرداخت کند.

فهرست حسابها و کدگذاری (کدینگ) حسابها
لاندا
2020/08/08
0 (نظر)
فهرست حسابها و کدگذاری (کدینگ) حسابها

حسابها به ترتیبی که در صورتهای مالی انعکاس می‌یابند شــماره گذاری می‌شوند. یعنی ابتدا دارایی‌ها، ســپس بدهی‌ها و سرمایه و در نهایت درآمدها و هزینه‌ها آورده می‌شوند.

آموزش ثبت درآمدها و هزینه ها در مؤسسات خدماتی
لاندا
2020/08/08
0 (نظر)
آموزش ثبت درآمدها و هزینه ها در مؤسسات خدماتی

ورود پول یا دارایی یا ایجاد طلب بابت ارائه خدمات یا فروش کاال را  "درآمد" می گویند.

تکنیک یا روشهای کشف سریع اشتباه ها در ترازنامه
لاندا
2020/08/08
0 (نظر)
تکنیک یا روشهای کشف سریع اشتباه ها در ترازنامه

برخی معتقدند برای این که حســابداران بتوانند اشــتباهات را سریعتر پیدا کنند، می توانند از چند تکنیک استفاده نمایند. در اینجا به دو نمونه از این تکنیک‌ها اشــاره می‌شــود.

استاندارد حسابداری شماره 3: درآمد عملیاتی
لاندا
2020/08/04
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 3: درآمد عملیاتی

این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ درآمد عملیاتی‌ حاصل از معاملات‌ و رویدادهای‌ زیر بکار گرفته‌ شود: فروش‌ کالا ارائـه‌ خدمات‌ استفاده‌ دیگران‌ از داراییهای‌ واحد تجاری‌ که‌ مولد سود تضمین‌ شده‌، درآمد حقامتیاز و سود سهام‌ است‌.