تهیه صورتهای مالی
لاندا
2020/09/08
0 (نظر)
تهیه صورتهای مالی

نتیجه وخلاصۀ تمام عملیات حسابداری در پایان هر دوره مالی درقالب صورت های مالی اساسی ارائه میشود.

برداشت صاحب سرمایه
لاندا
2020/08/08
0 (نظر)
برداشت صاحب سرمایه

برداشت به معنای آن است که صاحب یک مؤسسه برای مصارف شخصی پول یا مال دیگری را از دارایی های مؤسسۀ متعلق به خود بردارد یا مخارج شــخصی خود را از محل وجوه نقد مؤسســه پرداخت کند.

فهرست حسابها و کدگذاری (کدینگ) حسابها
لاندا
2020/08/08
0 (نظر)
فهرست حسابها و کدگذاری (کدینگ) حسابها

حسابها به ترتیبی که در صورتهای مالی انعکاس می‌یابند شــماره گذاری می‌شوند. یعنی ابتدا دارایی‌ها، ســپس بدهی‌ها و سرمایه و در نهایت درآمدها و هزینه‌ها آورده می‌شوند.

تکنیک یا روشهای کشف سریع اشتباه ها در ترازنامه
لاندا
2020/08/08
0 (نظر)
تکنیک یا روشهای کشف سریع اشتباه ها در ترازنامه

برخی معتقدند برای این که حســابداران بتوانند اشــتباهات را سریعتر پیدا کنند، می توانند از چند تکنیک استفاده نمایند. در اینجا به دو نمونه از این تکنیک‌ها اشــاره می‌شــود.

آموزش ثبت درآمدها و هزینه ها در مؤسسات خدماتی
لاندا
2020/08/08
0 (نظر)
آموزش ثبت درآمدها و هزینه ها در مؤسسات خدماتی

ورود پول یا دارایی یا ایجاد طلب بابت ارائه خدمات یا فروش کاال را  "درآمد" می گویند.

دفتر معین چیست؟ آموزش کاربرد آن در حسابداری بهمراه مثال
لاندا
2019/11/14
0 (نظر)
دفتر معین چیست؟ آموزش کاربرد آن در حسابداری بهمراه مثال

دفتر معین، دفتری است که اجزای هر کدام از حساب های دفتر کل در آن نوشته میشود.

تراز آزمایشی دو ستونه و چهار ستونه در حسابداری
لاندا
2019/09/01
0 (نظر)
تراز آزمایشی دو ستونه و چهار ستونه در حسابداری

تراز آزمایشی، جدولی است که فهرستی از نام و مانده حساب های دفتر کل در یک تاریخ مشخص در آن نوشته می شود. تراز آزمایشی دو ستونه و چهار ستونه

معرفی دفتر کل در حسابداری
لاندا
2019/07/08
0 (نظر)
معرفی دفتر کل در حسابداری

دفتر کل دفتری اســت که حســابهای یک مؤسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود. در دفتر کل برای هر کدام از حســابها صفحات جداگانه ای در نظر گرفته میشــود و تمام اقلام بدهکار و بستانکار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و در صفحە مربوطه در دفتر کل نوشته میشود.

مانده گیری حساب های دفتر کل
لاندا
2019/07/08
0 (نظر)
مانده گیری حساب های دفتر کل

ماندە یک حساب در دفتر کل در هر زمان عبارت است از مابه التفاوت جمع اقلام بدهکار و بستانکار ثبت شده در آن حساب تا آن مقطع

تفاوت پیش‌فاکتور و فاکتور
لاندا
2019/06/27
0 (نظر)
تفاوت پیش‌فاکتور و فاکتور

فاکتور چیست، پیش‌فاکتور چیست و چه تفاوتهایی با هم دارند