لاندا
2020/09/08
0 (نظر)
صورت سود و زیان

صورت ســود و زیان یکی از صورت های مالی مهم اســت که نتیجۀ فعالیت های مالی یک واحد اقتصادی را در طی یک دورۀ مالی نشان میدهد. به عبارت دیگر، صورت سود و زیان بیانگر نتایج عملیات مؤسسه طی یک دوره مالی میباشد.

لاندا
2018/12/09
0 (نظر)
سوالات و کلید آزمون رسمی حسابداری سال 1397 منتشد شد.

سوالات آزمون های از جمله قانون مالیات ها، قانون تجارت، حسابداری، حسابرسی به همراه کلید ها منتشر شد.