سوالات و کلید آزمون رسمی حسابداری سال 1397 منتشد شد.
لاندا
2018/12/09
0 (نظر)
سوالات و کلید آزمون رسمی حسابداری سال 1397 منتشد شد.

سوالات آزمون های از جمله قانون مالیات ها، قانون تجارت، حسابداری، حسابرسی به همراه کلید ها منتشر شد.