لاندا
2018/12/23
0 (نظر)
✔️موارد قابل‌اجرا توسط بانک مرکزی به منظور بهبود شرایط اقتصادی ابلاغ شد

🔶در پی پیشنهادهای مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنعت و معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه‌ای از سیاست‌های تسهیلاتی جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد.