در این پرسش و پاسخ، به سئوال حق بیمه کارگرانی که بیمه آنها توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی ارسال نشده باشد، پاسخ خواهیم داد.

حق بیمه کارگرانی که بیمه آنها توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی ارسال نشده چگونه است؟

در صورتی که کارفرما بر خلاف ماده 148 قانون کار از ارسال لیست بیمه کارگر یا کارگران خود به سازمان تامین اجتماعی خودداری نماید و کارگر شاکی از طریق دادخواست در اداره کار و یا فرم ادعای سابقه سازمان تامین اجتماعی درخواست برقراری بیمه ایام کارکرد را بنماید، حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به یکی از طرق زیر محاسبه خواهد شد.

حالت اول محاسبه حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی

آخرین حق بیمه پرداختی * تعداد ماه مندرج در رای

حالت دوم محاسبه حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی

در صورتی که در زمان اجرای رای کارگر شاکی بیمه پرداز نباشد به صورت زیر برای هر ماه ادعای سابقه محاسبه خواهد شد:
(یک حداکثر حقوق سال اجرای رای + دو حداقل حقوق سال اجرای رای ) /3 * 30٪

حق بیمه‌های حقوق و دستمزد

برای اشنایی با حق بیمه‌های حقوق و دستمزد، مقاله زیر را دنبال کنید:

می‌خواهم مقاله حق بیمه‌های حقوق و دستمزد را بخوانم