راهنمای ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد و تغییرات قانون چک در قالب پرسش پاسخ را می‌توانید در این خبر مشاهده نمایید.

1. طبق اطلاع رسانی قرار ﺑﺮ ﺛﺒﺖ چکﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺠﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ؟

ﺻﻴﺎﺩ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﭼک، ﭼک‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ، ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻚﻫﺎﻱ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ، ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺎﭘﺮﻙ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ‌بانک، ابزار پیامکی،  ﻛﺪﻫﺎی دستوری ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷد.

2. از چه زمانی ثبت چک‌ها در صیاد اجباری می‌شود؟

ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ 1400 ﺛﺒﺖ ﭼﻚﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﭼﻚﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ، ﭼﻚﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻚﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﻓﺮﺟﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺎﻳﺪ. 

3. چکﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻪ ﻭﻳﮋگیﻫﺎیی ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

ﭼﻚﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﻚﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺭﻧﮓ ﭼﻚﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﭼﻚﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻢ ﺭﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﭼﺎپ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ برگه چک‌های جدید عبارت "کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است" درج شده است.

4. ﺍﮔﺮ بانک ﻋﺎﻣﻞ ﺍﭘﻠﻴﻜﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎنی ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍی چک ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻴﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ چک ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ؟

میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﭘﻠﻴﻜﻴﺸﻦﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.

برای مشاهده کامل این پرسش و پاسخ در قالب PDF، اینجا کلیک کنید.

منبع: تازه‌های حسابداری