ساعت کار قانونی به میزان ساعت کاری می‌گویند که یک کارگر موظف است در طول ماه کار کند تا بر اساس قانون کار، حقوق خود را به شکل کامل دریافت نمایند. این ساعت کار بر اساس تعطیلات رسمی و جمعه‌های موجود در تقویم تنظیم می‌شود.

در جدول زیر این میزان را با محاسبه تعطیلات و جمعه‌ها مشخص شده تا کارگران، کارفرمایان و کارکنان امور اداری که وظیفه محاسبه حقوق را بر عهده دارند بتوانند به راحتی ساعات کار موظفی خود را بدست آورند.

ساعات کار قانونی سال 1400

توضیحات جدول ساعت کاری قانون کار 1400

مزد و حقوق کارگران در سال 1400 همانند سال 1399 برای یک روز کاری در نظر گرفته می‌شود. برابر با تبصره یک ماده 51 قانون کار، ساعات کار هفتگی افراد نباید کمتر از 44 ساعت در هفته باشد. از آنجایی که هر هفته دارای هفت روز بوده و شش روز آن کاری می‌باشد، پس با تقسیم عدد 44 به شش روز کاری به عدد 7 ساعت و 20 دقیقه کار در روز می‌رسیم.

در صورتی که شرکت شما یک روز در هفته علاوه بر جمعه را تعطیل محسوب می‌کند، در نتیجه شما باید در سایر روزهای کاری 8 ساعت و 50 دقیقه کار کنید تا میزان ساعات کاری هفتگی شما با اعداد اعلامی برابر گردد.

محاسبه ساعت اضافه کاری قانون کار 1400

اضافه کاری به هر میزان فعالیت کارگر مازاد بر ساعات کاری قانونی ماهانه وی گفته می‌شود که ایشان در طول یک ماه علاوه بر ساعات کاری موظفی خود انجام می‌دهد.

به عنوان مثال فردی 240 ساعت در تیرماه کار کرده است. از آنجایی که ساعات کاری قانونی تیرماه 191 ساعت می‌باشد، مازاد این ساعات کاری به مقدار 49 ساعت اضافه کاری ایشان می‌باشد.

منبع: تازه‌های حسابداری