در پایان هر سال مالی میزان حقوق یکسال با عیدی جمع و با میزان معافیت مالیات حقوق سال مقایسه می‌گردد، و امکان دارد حتی با جمع حقوق و عیدی کل سال،  فرد مشمول مالیات نگردد.

تذکر:  براساس وظایف مالیاتی، مودیان موظف هستند هر ماه میزان مالیات حقوق پرسنل حقوق بگیر خود را محاسبه و شمول یا عدم شمول مالیات را بررسی و مالیات متعلقه را به حساب مرکز مالیاتی خود واریز نمایند.

عیدی کارمندان دولت

حداقل عیدی کارگران

حداکثر عیدی کارگران

10.780.000

22.225.380

33.338.070

سال 1397: میزان معافیت سالانه مالیات حقوق در سال 1397 مبلغ 276.000.000 ریال می‌باشد، برای اطلاعات به جدول زیر توجه فرمایید:

 

درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال)

نرخ مالیات

از

تا

نسبت مازاد

0

276.000.000

-

معاف

276.000.001

1.104.000.000

276.000.000

10%

1.104.000.001

1.380.000.000

1.104.000.000

15%

1.380.000.001

1.932.000.000

1.380.000.000

25%

نسبت مازاد 1.932.000.000

35%

مثال: در جدول زیر 3 نمونه محاسبه مالیات براساس حقوق و دستمزد دریافتی متفاوت آمده است.

پرسنل

حقوق ماهانه

حقوق سالانه

میزان معافیت سالانه

مشمول مالیات بعد از کسر میزان معافیت

مبلغ عیدی

جمع حقوق سال و عیدی

مشمول مالیات بعد از کسر میزان معافیت

نرخ مالیات

جمع مالیات سالانه

سیاوش ملکی

15.000.000

180.000.000

276.000.000

0

33.338.070

213.338.070

0

0

0

آرش مهرپرور

23.000.000

276.000.000

276.000.000

0

30.000.000

306.000.000

30.000.000

10%

3.000.000

سهراب کیانی

25.000.000

300.000.000

276.000.000

24.000.000

25.000.000

325.000.000

49.000.000

10%

4.900.000