سازمان امورمالیاتی بخشنامه معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۴۰۰ راابلاغ کرد.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1400 مبلغ 48 میلیون تومان (ماهانه 4 میلیون تومان) تعیین می‌شود.
 
– نسبت به مازاد 48 میلیون تومان تا 96میلیون تومان 10 درصد
– نسبت به مازاد 96 میلیون تومان تا 144 میلیون تومان؛ 15 درصد
– نسبت به مازاد 144 میلیون تومان تا 216 میلیون تومان؛ 20 درصد
– نسبت به مازاد 216 میلیون تومان تا 288 میلیون تومان؛ 25 درصد
– نسبت به مازاد 288 میلیون تومان تا 384 میلیون تومان؛ 30 درصد
– نسبت به مازاد 384 میلیون تومان؛ 35 درصد
 
معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال 1400
معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال 1400
معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال 1400