در این مقاله قصد داریم تمامی ارورهای رایج ارسال فاکتورها به سامانه مودیان را شرح دهیم و البته چگونگی رفع ارورها را نیز آموزش دهیم. همچنین شما می‌توانید برای ارسال فاکتورها به سامانه مودیان، از نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا استفاده کنید.

خطاهای رایج سامانه مودیان به همراه آموزش رفع آنها 

لیست زیر، شامل مهم‌ترین خطاهای رایج در سامانه مودیان می‌باشد که مجموعه لاندا، رفع 100% آنها را تضمین می‌کند:

کد خطاشرح خطادلیل ایجاد خطانحوه برطرف کردن آن
0301

مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب با اطلاعات سامانه منطبق نیست

این خطا به 3 دلیل نمایش داده می‌شود:

1. فاکتور مورد نظر قبلا در سامانه مودیان ارسال شده باشد

2. شناسه مالیاتی فاکتور به اشتباه تولید شده باشد (به دلیل ارسال نامنظم فاکتورها، این مشکل به وجود می‌آید)

3. شناسه یکتای حافظه مالیاتی درج شده در شماره مالیاتی با شناسه یکتای حافظه مالیاتی مودی در کارپوشه مطابقت ندارد

اگر دلیل اول برای شما اتفاق افتاده است، ابتدا کارپوشه خود را بررسی کنید و اگر فاکتور مربوطه در کارپوشه شما موجود بود، از ارسال مجدد جلوگیری کنید.

اگر دلیل دوم اتفاق افتاده است، فاکتور مربوطه را ابطال و مجددا یکی دیگر صادر کنید و فاکتورهای خود را به ترتیب تاریخ ارسال کنید تا دیگر این مشکل به وجود نیاید.

اگر دلیل سوم اتفاق افتاده است، کافیست شناسه یکتای حافظه مالیاتی در کارپوشه خود را با شناسه‌ای که در نرم‌افزار خود قرار داده‌اید، مطابقت دهید.

0202مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیستاگر مهلت ارسال فاکتورها گذشه باشد، این پیغام را مشاهده خواهید کرد. (مهلت ارسال فاکتورها ابتدا 1 ماه و حال، 3 هفته از می‌باشد)مودی موظف است فاکتورهای خود را در مهلت مقرر، به سامانه مودیان ارسال نماید. این مهلت برابر 21 روز یا 3 هفته از تاریخ فاکتور می‌باشد.
0344مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده J با اطلاعات سامانه منطبق نیستدلیل این خطا، به مالیات کالا و خدمات و درصد ارزش افزوده فاکتور بر می‌گردد برای رفع این خطا، می‌بایست با توجه به نوع کالا یا خدماتی که ارائه می‌کنید، درصد مالیات آن را به درستی از سایت stuffid.tax.gov.ir انتخاب کرده باشید. همچنین می‌بایست درصد مالیات کالا و خدمات شما با درصد ارزش افزوده‌ای که در فاکتور خود انتخاب می‌کنید، برابر باشد (به عنوان مثال اگر کالایی با مالیات 10درصدی ارائه می‌کنید، باید شناسه کالا با مالیات 10 درصد انتخاب کنید و ارزش افزوده فاکتور خود را نیز بر روی 10 درصد تنظیم کنید)
0245مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (Ks) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر
نیست
دلیل این خطا، به مالیات کالا و خدمات و درصد ارزش افزوده فاکتور بر می‌گردد برای رفع این خطا، می‌بایست با توجه به نوع کالا یا خدماتی که ارائه می‌کنید، درصد مالیات آن را به درستی از سایت stuffid.tax.gov.ir انتخاب کرده باشید. همچنین می‌بایست درصد مالیات کالا و خدمات شما با درصد ارزش افزوده‌ای که در فاکتور خود انتخاب می‌کنید، برابر باشد (به عنوان مثال اگر کالایی با مالیات 10درصدی ارائه می‌کنید، باید شناسه کالا با مالیات 10 درصد انتخاب کنید و ارزش افزوده فاکتور خود را نیز بر روی 10 درصد تنظیم کنید)
0333مقدار فیلد شناسه کالا/خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیستشناسه مالیاتی کالا یا خدمات شما در پایگاه اطلاعات شناسه‌ کالاها وجود ندارداگر شناسه اختصاصی کالا یا خدمات خود را ثبت کرده‌اید، منتظر باشید تا شناسه شما در پایگاه اطلاعات سامانه مودیان قرار بگیرد. اما اگر شناسه های عمومی استفاده کرده‌اید، شناسه مالیاتی کالا یا خدمات شما از ابتدای سال 1403، منقضی شده است.
011304در مقدار وارد شده در فیلد کد شعبه فروشنده الگو (regex) رعایت نشده استاین خطا، برای فروش شرکتی رخ نمی‌دهد-
0012مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار (J) “tinb” خالی استبرای ارسال فاکتورها به سامانه مودیان، می‌بایست شناسه ملی و شماره اقصادی خود را در نرم‌افزاری که با آن فاکتورها را ارسال می‌کنید، وارد کرده باشید. چه شخص حقیقی باشید و چه حقوقی، می‌بایست شماره اقتصادی داشته باشیدشماره اقتصادی خود را کافیست در نرم‌افزار مربوطه، وارد نمایید.
011204در مقدار وارد شده در فیلد شماره اقتصادی خریدار الگو(regex) رعایت نشده استعموما دلیل این خطا، به تعداد ارقام شماره اقتصادی برمی‌گرددشماره اقتصادی خود را کافیست بررسی نمایید و از صحت درستی آن، مطمئن شوید.
011104در مقدار وارد شده در فیلد شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار
الگو (regex) رعایت نشده است
عموما دلیل این خطا، به تعداد ارقام شناسه ملی برمی‌گرددشناسه ملی خود را کافیست بررسی نمایید و از صحت درستی آن، مطمئن شوید.

 

نحوه ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان

برای اینکه بتوانید صورتحساب خود را به سامانه مودیان ارسال کنید، ابتدا بایستی به سامانه مودیان متصل شده و پس از آن اقدام به ارسال صورتحساب نمایید. مراحل اتصال و ارسال صورتحساب‌ها را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

ثبت‌نام در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

برای ثبت‌نام در سامانه لاندا، کافیست از طریق لینک زیر، اقدام نمایید:

ثبت فاکتور اصلاحی و ابطالی در سامانه مودیان

برای ثبت و ارسال فاکتورهای اصلاحی و ابطالی سامانه مودیان، می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: