استاندارد حسابداری شماره 14:
نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
لاندا
2020/11/04
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 14: نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

دامنه کاربرد این استاندارد، باید برای‌ ارائـه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ در ترازنامه‌ بکار گرفته‌ شود.

استاندارد حسابداری شماره 10:
حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
لاندا
2020/11/04
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 10: حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

الزامات این استاندارد، همچنین می‌تواند به عنوان بهترین الگوی عمل حسابداری کمکهای بلاعوض و سایر اشکال کمک دریافتی از منابع غیر دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

خلاصه استاندارد حسابداری شماره 9:
حسابداری پیمانهای بلند مدت
لاندا
2020/11/04
0 (نظر)
خلاصه استاندارد حسابداری شماره 9: حسابداری پیمانهای بلند مدت

هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری درآمدها و هزینه‌های مرتبط با پیمانهای بلند مدت در صورتهای مالی پیمانکار است

استاندارد حسابداری شماره 13:
حسابداری‌ مخارج تأمین مالی
لاندا
2020/11/04
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 13: حسابداری‌ مخارج تأمین مالی

دامنه کاربرد این استاندارد، باید برای‌ حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ بکار گرفته‌ شود. لازم به ذکر است که مخارج‌ واقعی‌ یا انتسابی‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود.

استاندارد حسابداری شماره 11:
حسابداری داراییهای ثابت مشهود
(تجدید نظر شده 1386)
لاندا
2020/11/04
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 11: حسابداری داراییهای ثابت مشهود (تجدید نظر شده 1386)

هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای ‌‌ثابت مشهود است تا‌ استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بتوانند اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری واحد تجاری در این داراییها و تغییرات آن را تشخیص دهند.

صورت سود و زیان
لاندا
2020/09/08
0 (نظر)
صورت سود و زیان

صورت ســود و زیان یکی از صورت های مالی مهم اســت که نتیجۀ فعالیت های مالی یک واحد اقتصادی را در طی یک دورۀ مالی نشان میدهد. به عبارت دیگر، صورت سود و زیان بیانگر نتایج عملیات مؤسسه طی یک دوره مالی میباشد.

تهیه صورتهای مالی
لاندا
2020/09/08
0 (نظر)
تهیه صورتهای مالی

نتیجه وخلاصۀ تمام عملیات حسابداری در پایان هر دوره مالی درقالب صورت های مالی اساسی ارائه میشود.

استاندارد حسابداری شماره 6: گزارش عملکرد مالی
لاندا
2020/08/30
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 6: گزارش عملکرد مالی

ملزم‌ کردن‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ انعکاس‌ مشخص‌ و بارز برخی‌ عناصر عملکرد مالی‌ است‌ تا به‌ درک‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ از عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ یک‌ دوره‌ کمک‌ کند و مبنایی‌ جهت‌ ارزیابی‌ عملکرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ برای‌ آنها فراهم‌ آورد.

استاندارد حسابداری شماره 5: حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
لاندا
2020/08/27
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 5: حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود.